Обществен съвет

Обществен съвет

Общественият съвет в ОУ ,,Братя Миладинови'' е учреден на 16.11.2016 година.

Членовете на обществения съвет са 7 на брой, както следва: 
1. Юсеин Избищали - председател на обществения съвет

2. Айше Музикаджиева - член

3. Инцаф Порязова - член

4. Зорница Гълабова - член

5. Фатме Кехайова - член

6. Айше Избищалиева - член, представител от общината 

7. Виктория Манова - член, представитед на училищното настоятелство 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

1. Христина Палова - резервен член

2. Фатме Додумова - резервен член, представител от общината