Обявление за избиране на предложение за доставка на продуктите по схема ,,Училищен плод'' и ,,Училищно мляко'' в ОУ ,,Братя Миладинови''

Обявление за избиране на предложение за доставка на продуктите по схема ,,Училищен плод'' и ,,Училищно мляко'' в ОУ ,,Братя Миладинови''

ОБЯВЯВАМ

Откривам процедура за избор на заявител по схема ,,Училищен плод'' и ,,Училищно мляко'' за период от 3 учебни години 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 година. Определям: 

1. Срок за набиране на предложения - 7(седем) работни дни считана от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на училището.