Проекти

Проект ,,selfie 2018-2019''
Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех'' кампания 2020-2021г.
Владеене на дигитални компетенции
Допълнително обучение по БЕЛ - прогимназиален е етап
Допълнително обучение по БЕЛ - начален етап