Проект ,,selfie 2018-2019''

Проект ,,selfie 2018-2019''

Проект ,,selfie 2018-2019''

ПРОЕКТ ,,SELFIE''

Един от най-новите съвременни инструменти за диагностика и анализ на образователния процес е платформа „Selfie“. Чрез тази платформа учители и ученици могат сами да оценяват своята готовност за дигиталната трансформация на образователния процес на база на европейските рамки. За работа със „Selfie“  са нужни координатори, специалисти по ИКТ, КТТ и др., които да я прилагат в училищата.


В основно училище ,,Братя Миладинови'' се проведе първата сесия на проекта ,,Selfie''. За координатор на проекта беше избран новоназначеният учител Хасан Чаушев, който притежава задълбочени умения и квалификация по КТТ.  

Чрез умело насочване от страна на младия учител, учениците и част от класните ръководители от ОУ ,,Братя Миладинови'' успешно приключиха участието си в първата сесия по проекта ,,Selfie'' и получиха сертификати за участие от Европейската комисия.

Сертификати получиха следните ученици и учители: 

Ученици:
Марияна Кашкова

Красимира Долева

Джесика Манова

Денис Сабушев

Антонио Чолаков

Мартин Еледжиков

Анета Палова

Учители:

Виктория Манова

Алиме Исева 

Координатор на проекта:

Хасан Чаушев