Допълнително обучение по БЕЛ - прогимназиален е етап

Допълнително обучение по БЕЛ - прогимназиален е етап

Допълнително обучение по БЕЛ - прогимназиален е етап

,,Подкрепа за успех''

От началото на месец октомври училището ни участва в проект BG05M2ОP001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех'' в две групи - за начален етап и за прогимназиален етап. 
И двете групи провеждат допълнителни обучения по български език и литература. Ръководител на групата за прогимназиален етап е г-жа Виктория Манова - старши учител, специалист по български език и литература.
Групата се състои от осем ученици.