Владеене на дигитални компетенции

Владеене на дигитални компетенции

Владеене на дигитални компетенции

,,Владеене на дигитални компетенции''

От средата на месец януари училището ни участва в проект BG05M2ОP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден''.
Ръководител на групата е г-н Хасан Чаушев.
Единадесет на брой ученици заявиха интерес да участват в новия проект.
Учениците попълниха анкети, които имат за цел да установят знанията им. В клуба по ,,Владеене на дигитални компетенции'', учениците надграждат техните дигитални умения и познания.