Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех'' кампания 2020-2021г.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех'' кампания 2020-2021г.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех'' кампания 2020-2021г.

От края на месец октомври 2020 г. училището ни участва в проект BG05M2ОP001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех'' в две групи - за начален етап и за прогимназиален етап. 
И двете групи провеждат допълнителни обучения по български език и литература.
Ръководител на групата за начален етап е г-жа Aлиме Исева - начален учител. 
Ръководител на групата за прогимназиален етап е г-жа Виктория Манова - старши учител, специалист по български език и литература.